«Προτάσεις για ένα νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Π.Ε.Δ.)

ΠΡΟΣ:                   Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κοινοποιούμενη:   Προς την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

ΘΕΜΑ:                  «Προτάσεις για ένα νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας»

Α] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με πέντε πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του ν. 4387/2016, γνωστού και ως «νόμου Κατρούγκαλου». Μεταξύ αυτών και οι διατάξεις που προέβλεπαν τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων έναντι αυτού των μισθωτών, οι οποίες κρίθηκε ότι συνιστούν άνιση μεταχείριση σε βάρος της πρώτης κατηγορίας ασφαλισμένων.

Προς συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και αποκατάσταση της ως άνω άνισης μεταχείρισης στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων, το αρμόδιο Υπουργείο θα μπορούσε καταρχήν να εξισώσει τις εισφορές τους με αυτές των μισθωτών. Έτσι θα μπορούσε να προβλεφθεί πως και οι αυτοαπασχολούμενοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 6,67% για κύρια ασφάλιση (έναντι 20% ή 13,33% σήμερα) και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη (έναντι 6,95% σήμερα). Με τον τρόπο αυτό θα συμμορφωνόταν πλήρως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και παράλληλα θα αποκαθιστούσε τη συνταγματική τάξη, χωρίς κανένα κίνδυνο νέας κρίσης περί αντισυνταγματικότητας των σχετικών νομοθετικών παρεμβάσεων.

Συνέχεια

Δελτίο Τύπου για την Κατάθεση Αιτήσεως Ακυρώσεως κατά των Κανονιστικών Πράξεων Εφαρμογής του ν. 4387/2016

Εβδομήντα επτά δικηγόροι από δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας μέλη της διαδικτυακής ομάδας Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων (Π.Ε.Δ.), (https://panhelleniclawyersassociation.wordpress.com/) καταθέσαμε σήμερα την υπ’ αριθμ 560/28-2-2017 αίτηση μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση των κανονιστικών πράξεων εφαρμογής του Ν.4387/2016 για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου.

Οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως συνοπτικά είναι οι εξής:

1. Παράβαση του άρθρου 43 του Συντάγματος λόγω έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων και όχι Προεδρικού Διατάγματος για την εκτέλεση του Ν. 4387/2016.

2. Παράβαση της γενικής αρχής της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος λόγω εισαγωγής αδικαιολόγητης διάκρισης ανάμεσα σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας ως προς το ύψος των ποσοστών που καθορίστηκαν για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

4. Παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας ως προς την προβλεπόμενη κατώτατη ασφαλιστική εισφορά, με την οποία εισάγεται τεκμήριο εισοδήματος.

5. Παράβαση της συνταγματικής αρχής αναλογικότητας σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος.

Οι αιτούντες, αναγνωρίζουμε ότι οι προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού συστήματος που εισήχθη με το Ν. 4387/2016 είναι σε ορισμένα σημεία τους δικαιότερες από εκείνες των καταργηθέντων ασφαλιστικών νόμων, που αυθαιρέτως και αναιτιολογήτως διέκριναν τους παλαιούς (προ του 1993) από τους νέους (μετά το 1993) ασφαλισμένους και προέβλεπαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Ωστόσο οι διατάξεις του νόμου που αφορούν ιδίως στα προβλεπόμενα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν συμπλέουν με το γενικότερο πνεύμα του νομοθέτη, που βάσισε το νέο ασφαλιστικό σύστημα στις συνισταμένες της ισότητας, της αναλογικότητας και του πραγματικού εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα αναγκαία η ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, προκειμένου ο νομοθέτης και η Διοίκηση να επανέλθουν και ,εφαρμόζοντας τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικής συμμετοχής στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας, να προβλέψουν:

1. «Ανεισφορολόγητο» όριο για όσους εμφανίζουν ζημιά, μηδενικό εισόδημα ή και εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας ή έστω κάτω του ορίου των 3.000 ευρώ ετησίως.

2. Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες όμοια με αυτά των μισθωτών (και όχι και αυτών που καταβάλλουν οι εργοδότες τους).

3. Αποσύνδεση του προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών από τον κατώτατο βασικό μισθό του άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, η αυξομείωση του οποίου θα επηρεάζει χωρίς λόγο τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Και

4. Θέσπιση ενός ανώτατου ορίου δημοσιονομικής (φορολογικής και ασφαλιστικής) επιβάρυνσης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 45% του φορολογητέου εισοδήματος ή τον εκάστοτε προβλεπόμενο ανώτατο φορολογικό συντελεστή φορολόγησης του εισοδήματος.

Σήμερα, η δημοσιονομική επιβάρυνση των δικηγόρων και εν γένει των ελευθέρων επαγγελματιών υπερβαίνει το 65% του εισοδήματός, εξευτελίζει το επίπεδο της ζωής και καθιστά αδύνατη την επαγγελματική επιβίωσή μας. Εξωθούμαστε, είτε στην αεργία (καθόσον οι υψηλές ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις δημιουργούν αντικίνητρο εργασίας και δημιουργίας), είτε στην οικονομική εξαθλίωση. Πιστεύουμε στο δίκαιο του αγώνα μας και ελπίζουμε στη δικαίωση.

Από την Διαχειριστική Ομάδα της ΠΕΔ

Memorandum of the «Panhellenic Lawyers’ Association» to European Commission, ECB, IMF, ESM concerning the ongoing reforms on Social Security and tax law legislation for self – employed lawyers/attorneys at law

MEMORANDUM OF THE “PANHELLENIC LAWYERS ASSOCIATION”

TO: REPRESENTATIVES OF:

  • European Commission Mr. Declan Costello
  • European Central Bank Mr. Rasmus Refer
  • International Monetary Fund Mrs Delia Velculescu
  • European Stability Mechanism Mr. Nicola Giammarioli

Concerning:

Ongoing reforms on Social Security and tax law legislation for self-  employed lawyers/attorneys at law.

(you can find the Greek version of the text here)

Ι.PREAMBLE

A significant number of Greek Lawyers, operating as self-employed, have been remarkably impaired, due to recession. The – subsequent to financial distress –  decline in demand for lawyers’ services, but mainly the sharp increased costs of access to the courts[1], combined with the failure of the majority of legal services’ applicants, to meet their financial obligations, have made notably arduous the exercise of the legal profession. This applies  without any alternative outlets, as according to Greek lawyers’ Code, they are classified as “unpaid public servants”, also due to the nature of the profession which is “quasi” Public Service, exercising any other profession is  prohibited as incompatible to their duties. Practically this means that scientists with university studies and especially the most senior of the country, are called to live solely from the exercise of the legal profession, although the current socioeconomic conditions and the exorbitant burdens do not allow this, therefore as a result, the complete degradation of their scientific status, their inability to pay their “social security contributions”  and their tax burdens and finally, their violent extruding in unemployment, without even the ability to work anywhere else.

Συνέχεια

Υπόμνημα ΠΕΔ προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ, ΕΜΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ τους εκπροσώπους

  • της Ευρωπαϊκης Επιτροπής κ. Declan Costello
  • της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Rasmus Refer
  • του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου κας Delia Velculescu
  • του Ευρωπαϊκόυ Μηχανισμού Σταθερότητας κ. Nicola Giammarioli

ΣΧΕΤΙΚΑ

με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στην κοινωνικοασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, κατά το μέρος που αφορά το ελεύθερο επάγγελμα του Δικηγόρου.

Ι. Προεισαγωγικά

Μεγάλος αριθμός των Eλλήνων δικηγόρων, που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έχει πληγεί καίρια εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η – συνακόλουθη με την οικονομική δυσπραγία – πτώση της ζήτησης για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, κυρίως όμως η κατακόρυφη αύξηση του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη[1], σε συνδυασμό με την αδυναμία της πλειοψηφίας των αιτούντων παροχή νομικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δυσχερή την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Συνέχεια

Ένημερωτικό σημείωμα σχετικά με την κατάργηση των παραβόλων προαγωγής δικηγόρων

Εισαγωγικά

(μπορείτε βρείτε το παρόν και σε .pdf για ευκολότερη εκτύπωση και ανάγνωση εδώ)

Το παρόν συντάσσεται τόσο για να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι (αντιμετωπίζοντας έτσι την αδυναμία μας να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματά τους ένα προς ένα) που ενδιαφέρονται, όσο και για την πληρότητα του δημοσίου διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τον Ιούνιο του 2015 μία ομάδα συναδέλφων της ΠΕΔ (αποτελούμενη από τους: Ιωάννη Γκιτσάκη, Αγγελική Σαντή και Άγγελο Τσαλαπάτη), άρχισε να εξετάζει το καθεστώς προαγωγής των δικηγόρων, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, και ειδικότερα σύμφωνα με το νέο κώδικα δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Όσο γινόταν η επεξεργασία της ιδέας, οι – γνωστές σε όλους μας – εξελίξεις με τα capital controls, δημοψηφίσματα και εκλογές, απέσπασαν την αποκλειστική προσοχή όλων μας από το θέμα.

Συνέχεια

Προτάσεις επί των διατάξεων του προσχεδίου νόμου για το Ασφαλιστικό

cropped-cf80ceb5ceb4-cf83cf84ceb1cf81cf84-cf84ceb5cf84cf81ceb1ceb3cf89cebdcebf1.png

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Π.Ε.Δ.)

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποιούμενη: Προς την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί των διατάξεων του προσχεδίου νόμου με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης», αναφορικά με το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων

Α] ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είναι γνωστό, η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και η συντριπτική πλειοψηφία των νέων δικηγόρων (ασφαλισμένων μετά το 1993) δυσκολεύονται ή ακόμα και αδυνατούν να καταβάλουν τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές τους προς το Ε.Τ.Α.Α. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν υποβληθεί χιλιάδες αιτήσεις δικηγόρων προς το Ε.Τ.Α.Α. για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια περισσότεροι από τους μισούς δικηγόρους δεν καταβάλουν τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές τους, τόσο για τον Τομέα Υγείας, όσο και για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.

Συνέχεια

Αίτηση προαγωγής ατελώς (από παρ’ Εφέταις σε παρ’ Αρείω)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μορφή .doc κάνοντας κλικ εδώ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣ…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Του/ Της ………………………………

– – – – / / – – – –

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.4194/2013  “4. Ο δικηγόρος μετά την προαγωγή του στο εφετείο και την πάροδο τεσσάρων (4) ετών ευδόκιμης άσκησης δικηγορίας σε αυτό, μπορεί να ζητήσει την προαγωγή του, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα παράστασης σε οποιοδήποτε ανώτατο δικαστήριο της χώρας”, ενώ σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, “Για τις παραπάνω προαγωγές ή μη αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, αφού οριστεί ένα μέλος του ως Εισηγητής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.”

Με την παρούσα αιτούμαι την προαγωγή μου ώστε να παρίσταμαι σε οποιοδήποτε Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεδομένου ότι έχω συμπληρώσει 4 έτη ευδόκιμης άσκησης της Δικηγορίας ενώπιον των Εφετείων, και συνεχίζω μέχρι σήμερα να ασκώ το λειτούργημα του δικηγόρου ευδοκίμως, επομένως, πληρώ τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτές αμέσως ως άνω εκτέθηκαν.

Συνέχεια