Tag Archives: δικηγόρος

Αίτηση προαγωγής ατελώς (από παρ’ Εφέταις σε παρ’ Αρείω)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μορφή .doc κάνοντας κλικ εδώ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣ…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Του/ Της ………………………………

– – – – / / – – – –

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.4194/2013  “4. Ο δικηγόρος μετά την προαγωγή του στο εφετείο και την πάροδο τεσσάρων (4) ετών ευδόκιμης άσκησης δικηγορίας σε αυτό, μπορεί να ζητήσει την προαγωγή του, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα παράστασης σε οποιοδήποτε ανώτατο δικαστήριο της χώρας”, ενώ σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, “Για τις παραπάνω προαγωγές ή μη αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, αφού οριστεί ένα μέλος του ως Εισηγητής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.”

Με την παρούσα αιτούμαι την προαγωγή μου ώστε να παρίσταμαι σε οποιοδήποτε Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεδομένου ότι έχω συμπληρώσει 4 έτη ευδόκιμης άσκησης της Δικηγορίας ενώπιον των Εφετείων, και συνεχίζω μέχρι σήμερα να ασκώ το λειτούργημα του δικηγόρου ευδοκίμως, επομένως, πληρώ τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτές αμέσως ως άνω εκτέθηκαν.

Τα παραπάνω δε, ο ΔΣ… μπορεί (ιδίως μετά την εισαγωγή του άρ. 12 του N. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α΄ 47/11.05.2015, οι διατάξεις του οποίου αποκτούν πλήρη εφαρμογή στις 12.11.2015) να τα εξακριβώσει με ευχέρεια από το μηχανογραφικό του σύστημα, ενώ προς άρση πάσης αμφιβολίας παρέχω ρητά εξουσιοδότηση προς το Σύλλογο και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΣΑ να αναζητήσουν τα σχετικά με την παρούσα αίτησή μου δεδομένα μου.

Επιπρόσθετα δε, η παρούσα κατατίθεται νομίμως και πρέπει να εξετασθεί, δίχως να έχει καταβληθεί η καταργηθείσα με το άρ. 166 του ν. 4191/2013 εισφορά προς το ΤΑΝ, η οποία είχε επιβληθεί με τις διατάξεις των ΝΔ 4114/60, Ν. 1090/80, Ν.1512/85 και Ν.1759/88 και ΒΔ 795/72 για την προαγωγή σε Δικηγόρο Παρ’Εφέταις ή Παρ’Αρείω, η οποία ισούται με το ποσό 5, 10, 15 αντίστοιχα ατομικών εισφορών ασφαλισμένου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαγωγή και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου εξέτασης της αίτησης από το ΔΣΑ.

Η σχετική εισφορά, άλλωστε, είχε επιβληθεί σε ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό και φορολογικό καθεστώς, σε ό,τι αφορά το λειτούργημα του δικηγόρου, ως πόρος του ταμείου με το (κατηργημένο πλέον) άρθρο 10 παρ. 1 περ.θ του Ν.4114/1960 που είχε το εξής περιεχόμενο: «θ) Από την εισφορά που οφείλεται, για την  προαγωγή  δικηγόρου  στο εφετείο και στον Αρειο Πάγο ή απευθείας στον Αρειο Πάγο, που είναι ίση με το ποσό πέντε (5), δέκα (10) και δεκαπέντε (15) αντίστοιχα ατομικών εισφορών  δικηγόρου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για προαγωγή. Η μη καταβολή των  παραπάνω  ποσών  συνεπάγεται  το  απαράδεκτο  της αίτησης διορισμού.» Η ρύθμιση αυτή όπως και οι διατάξεις των εδαφίων ζ`, και κστ` της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960, είχαν καταργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1090/1980, και είχαν επανέλθει σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του  ν. 1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το ως άνω περιεχόμενο με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 (Α` 50), με έναρξη ισχύος την 1.7.1986.

 

Ειδικότερα, το άρ.  άρθρο 166 του ν. 4194/2013, με τίτλο “Τελικές διατάξεις” έχει ως εξής: “1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης. 2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235). 3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

 

Ενόψει δε της ρητής αυτής διατύπωσης του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 περί ειδικότητας των διατάξεών του σε σχέση με κάθε άλλη διάταξη, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, στο οποίο δεν προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τις προαγωγές των δικηγόρων συνάγεται πως η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4114/1960  έχει πλέον καταργηθεί, εφόσον επακολούθησε ειδικότερη και νεότερη διάταξη που ρυθμίζει τον τρόπο και το καθεστώς προαγωγής, χωρίς να διατηρεί σε ισχύ την καταργημένη, πλέον, διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4114/1960.

Εξάλλου, ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, συνυπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το οποίο σημαίνει πως εκφράστηκε η νομοθετική βούληση του Υπουργού, ως προς το κείμενο του νόμου και ως προς τις προϋποθέσεις που αυτός ήθελε να θέσει. Ως εκ τούτου η απουσία αναφοράς της διατήρησης της προϋπάρχουσας προϋπόθεσης για την καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών, δηλώνει σαφώς την επιθυμία να καταργηθεί η σχετική εισφορά.

Η λήψη υπόψη των κριτηρίων που ο νόμος θέτει για την προαγωγή των Δικηγόρων περιγράφεται στο άρθρο 28 του Ν.4194/2013 και θέτει ως προϋποθέσεις δύο κριτήρια: (α) το χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό και (β) την ευδόκιμη άσκηση της δικηγορίας στον βαθμό από τον οποίο ζητείται η προαγωγή.

Ομοίως και υπό το κράτος το προηγούμενου καθεστώτος, δυνάμει των παρόμοιας διατύπωσης διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Ν.Δ 3026/1954 τα κριτήρια που έπρεπε να πληρούνται ήταν δύο: ο χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό και η ευδόκιμη άσκηση της δικηγορίας. Μάλιστα, υπό το τότε νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρ. 3 ν. 4448/1929 ΦΕΚ Α 344/14.9.1929) δεν είχε τεθεί ως πόρος του ταμείου ή ως όρος παραδεκτού της αίτησης προαγωγής του δικηγόρου σχετική εισφορά, γεγονός άλλωστε που οδήγησε στην αναγκαιότητα της θέσπισης του άρ. 10 περ. θ΄ ν. 4110/1960.

Η κρίση δε, επί της ευδοκίμου ασκήσεως της δικηγορίας εναπόκειται στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων, με κριτήρια εκ των προτέρων καθορισμένα. Στο πνεύμα αυτό περιγράφεται και η θέση της νομολογίας με τη με αριθμό απόφαση ΣτΕ 4889/1998, όπου ρητώς κρίθηκε ότι  «Η κρίση δε περί μη προαγωγής, ως δυσμενής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων τα οποία κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιολογούν την κρίση περί ελλείψεως των ως άνω προσόντων σε βαθμό που να μη μπορεί ο κρινόμενος να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος του επομένου βαθμού».
Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4114/1960 περί μη εξετάσεως αιτήματος προαγωγής λόγω απαραδέκτου ένεκα μη καταβολής εισφοράς στο ΤΑΝ προσκρούει στο Νόμο και στο Σύνταγμα, περιορίζοντας αναιτιολόγητα την επαγγελματική ελευθερία των Δικηγόρων.

Θα πρέπει εξάλλου να τονιστεί ιδιαιτέρως, πως στο Δικηγόρο που έχει δικαίωμα να παρασταθεί στο Εφετείο, δεν δίνεται η δυνατότητα να παρασταθεί, κατ΄ εξαίρεση, στον ΑΠ για ποινικές υποθέσεις που έχει χειριστεί στον προηγούμενο βαθμό, κατ’ αναλογία προς τον Δικηγόρο που παρίσταται στο Πρωτοδικείο, προκαλώντας αφενός μεν συνταγματική ανισότητα που δεν δικαιολογείται, αφετέρου προκαλώντας σαφή περιορισμό στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 4§1 και 5§1 του Συντάγματος.

Σε επίρρωση των επιχειρημάτων που αντλούνται από την ιστορική και συστηματική ερμηνεία, σε κανένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης  αναφέρεται επιφύλαξη επί του συγκεκριμένου άρθρου (28) του Κώδικα Δικηγόρων, ενώ μετά από πέντε συνεχείς τροποποιήσεις του [με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014 (Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137) και 4285/2014 (Α’ 191)] είναι πλέον αδύνατο να ισχυριστεί κανείς πως ο νομοθέτης ήθελε να εκφραστεί διαφορετικά και δεν το έκανε. Σημειώνεται εξάλλου ότι δεν καταλείπεται σε απόφαση Υπουργού (Δικαιοσύνης ή Οικονομικών ή και των δύο) το δικαίωμα να επιβάλει τέλος το οποίο ο νόμος δεν έχει προβλέψει, αφού κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στο άρθρο 43 του Συντάγματος, περί νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Ακόμη και η τελολογική ερμηνεία συντείνει προς την κατάργηση αυτής της εισφοράς, αν ήθελε υποτεθεί ότι υποστηρίζεται η αντίθετη ερμηνεία περί μη κατάργησης της εν λόγω εισφοράς. Αν λάβει κανείς υπόψη του το σύνολο των βαρών[1] με τα οποία έχουν επιφορτισθεί πλέον οι δικηγόροι (ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου, αυξημένα παράβολα, χαρτόσημα και ένσημα), αλλά και τη στήριξη του ασφαλιστικού τους συστήματος με άλλα μέσα (καθιέρωση υποχρεωτικών γραμματίων προείσπραξης για κάθε διαδικαστικό στάδιο της δίκης με τις συνακόλουθες κρατήσεις, αναμόρφωση καθεστώτος χρηματοδότησης διανεμητικών λογαριασμών κλπ), η συνέχιση της ύπαρξης της εν λόγω εισφοράς θα μπορούσε να βρει πλέον Συνταγματικά και λοιπά υπερνομοθετικά εμπόδια, ως καθιστούσα δυσανάλογα (αν όχι μη προσπελάσιμα) εμπόδια στην επαγγελματική ελευθερία των δικηγόρων και όχι μόνο.

Επιπρόσθετα, η παρούσα κατατίθεται χωρίς να καταβάλλεται και το από το προηγούμενο καθεστώς του Ν.Δ 3026/1954 γραμμάτιο καταβολής που συγκεκριμένα προβλεπόταν από το κατηργημένο πλέον άρθρο 35 παρ. 1: «Ο αιτών την προαγωγήν Δικηγόρος δέον να ή μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Δικαστηρίου, παρ’ ω αιτείται την προαγωγήν, εν δε τη προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου τούτου εγγράφω αιτήσει δέον να συνυποβάλη γραμμάτιον καταβολής εις το Ταμείον του Συλλόγου δικαιωμάτων καθοριζομένων υπό του Δ.Συμβουλίου του άνω Συλλόγου και άπαντα τα επιστηρίζοντα ταύτην επίσημα έγγραφα ως και τα αποδεικνύοντα την κατά το άρθρ.35 ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος.».

Όπως καθίσταται φανερό, με την  ως άνω διάταξη του άρθρου 166 του Ν.4194/2013, η διάταξη του αμέσως προαναφερθέντος άρθρου 35 Ν.Δ 3026/1954 έχει καταργηθεί, και μάλιστα ρητά (από την παράγραφο 2 του άρθρου 166), και απολείπεται πλέον η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων να καθορίζουν το οποιοδήποτε ποσό για το σκοπό αυτό.

Για τους λόγους αυτούς

αιτούμαι όπως εξετασθεί και γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου περί προαγωγής, από το αρμόδιο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, χωρίς καταβολή της κατηργημένης εισφοράς προς το ΤΑΝ και χωρίς καταβολή γραμματίου καταβολής προς το ταμείο του ΔΣ…

Αθήνα, …………………………… 2015

Με τιμή

———————————

[1] κάτι που ενώ μέχρι πρότινος η νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων αρνείτο να κάνει, ωστόσο μετεστράφη, και πλέον δεν εξετάζει κάθε φορολογικό βάρος αυτοτελώς μόνον, αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που επιβάλλονται, βλ. πχ την ΟλΑΠ 293 / 2014 [διαθέσιμη διαδικτυακά στον Ιστότοπο του ΑΠ]: “Όμως, οπό μόνα τα προεκτεθέντα τρία στοιχείο (εμβαδόν, παλαιότης, τιμή ζώνης) του ακινήτου, βάσει των οποίων, κατά την παρ.8, γίνεται η βεβαίωση του φόρου με τις ανωτέρω μηχανογραφικές καταστάσεις, ασυνδέτως προς άλλα κριτήρια αντικειμενικά (προσδιοριστικά της αξίας ή/και της αποδόσεως των ακινήτων) και κυρίως, υποκειμενικά (εισοδηματικά, περιουσίας, προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως), δεν αποδεικνύεται, ουδέ καν τεκμαίρεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η ύπαρξη φοροδοτικής ικανότητας του κυρίου ή επικαρπωτού του ακινήτου και η έκταση της ικανότητας αυτής, η μη λήψη δε υπ’ όψιν της φοροδοτικής ικανότητας των βαρυνομένων με τον επίμαχο φόρο προσώπων για την επιβολή αυτού συνιστά παραβίαση των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων, εν όψει μάλιστα και της, κατά τον χρόνο θεσπίσεως αυτού, ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (συνεχούς μειώσεως μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα κατωτέρω).”

Αίτηση προαγωγής ατελώς (από παρά Πρωτοδίκαις σε παρ’ Εφέταις)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μορφή .doc κάνοντας κλικ εδώ

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣ…

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Του/ Της ………………………………

– – – – / / – – – –

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 Ν.4194/2013  “Δικηγόρος, που έχει διορισθεί στο Πρωτοδικείο, μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στο Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει, την προαγωγή του σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο για τις αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, εφόσον αποδεικνύει, είτε με την προσκόμιση ικανού αριθμού αποφάσεων, στις οποίες έχει παραστεί είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, ότι έχει συμπληρώσει ευδόκιμη τετραετή άσκηση του λειτουργήματος του.”, ενώ σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, “Για τις παραπάνω προαγωγές ή μη αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, αφού οριστεί ένα μέλος του ως Εισηγητής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.”

Με την παρούσα αιτούμαι την προαγωγή μου σε Δικηγόρο παρ’ Εφέταις, δεδομένου ότι γράφτηκα ως δικηγόρος στο μητρώο του ΔΣ… στις …………………., και συνεχίζω μέχρι σήμερα να ασκώ το λειτούργημα του δικηγόρου ευδοκίμως επί τετραετία.  και, επομένως, πληρώ τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αυτές αμέσως ως άνω εκτέθηκαν.

Τα παραπάνω δε, ο ΔΣ… μπορεί (ιδίως μετά την εισαγωγή του άρ. 12 του N. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α΄ 47/11.05.2015, οι διατάξεις του οποίου αποκτούν πλήρη εφαρμογή στις 12.11.2015) να τα εξακριβώσει με ευχέρεια από το μηχανογραφικό του σύστημα, ενώ προς άρση πάσης αμφιβολίας παρέχω ρητά εξουσιοδότηση προς το Σύλλογο και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΣ… να αναζητήσουν τα σχετικά με την παρούσα αίτησή μου δεδομένα μου.

Επιπρόσθετα δε, η παρούσα κατατίθεται νομίμως και πρέπει να εξετασθεί, δίχως να έχει καταβληθεί η καταργηθείσα με το άρ. 166 του ν. 4191/2013 εισφορά προς το ΤΑΝ, η οποία είχε επιβληθεί με τις διατάξεις των ΝΔ 4114/60, Ν. 1090/80, Ν.1512/85 και Ν.1759/88 και ΒΔ 795/72 για την προαγωγή σε Δικηγόρο Παρ’Εφέταις ή Παρ’Αρείω, η οποία ισούται με το ποσό 5, 10, 15 αντίστοιχα ατομικών εισφορών ασφαλισμένου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαγωγή και μάλιστα επί ποινή απαραδέκτου εξέτασης της αίτησης από το ΔΣ…

Η σχετική εισφορά, άλλωστε, είχε επιβληθεί σε ένα τελείως διαφορετικό οικονομικό και φορολογικό καθεστώς, σε ό,τι αφορά το λειτούργημα του δικηγόρου, ως πόρος του ταμείου με το (κατηργημένο πλέον) άρθρο 10 παρ. 1 περ.θ του Ν.4114/1960 που είχε το εξής περιεχόμενο: «θ) Από την εισφορά που οφείλεται, για την  προαγωγή  δικηγόρου  στο εφετείο και στον Αρειο Πάγο ή απευθείας στον Αρειο Πάγο, που είναι ίση με το ποσό πέντε (5), δέκα (10) και δεκαπέντε (15) αντίστοιχα ατομικών εισφορών  δικηγόρου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για προαγωγή. Η μη καταβολή των  παραπάνω  ποσών  συνεπάγεται  το  απαράδεκτο  της αίτησης διορισμού.» Η ρύθμιση αυτή όπως και οι διατάξεις των εδαφίων ζ`, και κστ` της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960, είχαν καταργηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1090/1980, και είχαν επανέλθει σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του  ν. 1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το ως άνω περιεχόμενο με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 (Α` 50), με έναρξη ισχύος την 1.7.1986.

 

Ειδικότερα, το άρ.  άρθρο 166 του ν. 4194/2013, με τίτλο “Τελικές διατάξεις” έχει ως εξής: “1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης. 2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235). 3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

 

Ενόψει δε της ρητής αυτής διατύπωσης του άρθρου 166 του Ν.4194/2013 περί ειδικότητας των διατάξεών του σε σχέση με κάθε άλλη διάταξη, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, στο οποίο δεν προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τις προαγωγές των δικηγόρων συνάγεται κατά γραμματική ερμηνεία πως η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4114/1960 θεωρείται καταργημένη με ειδικότερη και νεότερη διάταξη.

Η λήψη υπόψη των κριτηρίων που ο νόμος θέτει για την προαγωγή των Δικηγόρων περιγράφεται στο άρθρο 28 του Ν.4194/2013 και θέτει ως προϋποθέσεις δύο κριτήρια: το χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό και την ευδόκιμη άσκηση της δικηγορίας σε αυτό.

Ομοίως και υπό το κράτος το προηγούμενου καθεστώτος, δυνάμει των παρόμοιας διατύπωσης διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Ν.Δ 3026/1954 τα κριτήρια που έπρεπε να πληρούνται ήταν δύο: ο χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό και η ευδόκιμη άσκηση της δικηγορίας. Μάλιστα, υπό το τότε νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρ. 3 ν. 4448/1929 ΦΕΚ Α 344/14.9.1929) δεν είχε τεθεί ως πόρος του ταμείου ή ως όρος παραδεκτού της αίτησης προαγωγής του δικηγόρου σχετική εισφορά, γεγονός άλλωστε που οδήγησε στην αναγκαιότητα της θέσπισης του άρ. 10 περ. θ΄ ν. 4110/1960.

Η κρίση δε, επί της ευδοκίμου ασκήσεως της δικηγορίας εναπόκειται στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων, με κριτήρια εκ των προτέρων καθορισμένα. Στο πνεύμα αυτό περιγράφεται και η θέση της νομολογίας με τη με αριθμό απόφαση ΣτΕ 4889/1998, όπου ρητώς κρίθηκε ότι  «Η κρίση δε περί μη προαγωγής, ως δυσμενής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων τα οποία κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιολογούν την κρίση περί ελλείψεως των ως άνω προσόντων σε βαθμό που να μη μπορεί ο κρινόμενος να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος του επομένου βαθμού».
Συνεπώς η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4114/1960 περί μη εξετάσεως αιτήματος προαγωγής λόγω απαραδέκτου ένεκα μη καταβολής εισφοράς στο ΤΑΝ προσκρούει στο Νόμο και στο Σύνταγμα, περιορίζοντας αναιτιολόγητα την επαγγελματική ελευθερία των Δικηγόρων.

Σε επίρρωση των επιχειρημάτων που αντλούνται από την ιστορική και συστηματική ερμηνεία, σε κανένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης δεν αναφέρεται επιφύλαξη επί του συγκεκριμένου άρθρου (28) του Κώδικα Δικηγόρων, ενώ μετά από πέντε συνεχείς τροποποιήσεις του [με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014 (Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137) και 4285/2014 (Α’ 191)] είναι πλέον αδύνατο να ισχυριστεί κανείς πως ο νομοθέτης ήθελε να εκφραστεί διαφορετικά και δεν το έκανε.

Ακόμη και η τελολογική ερμηνεία όμως συντείνει προς την κατάρτηση αυτής της εισφοράς, αν ήθελε υποτεθεί ότι υποστηρίζεται η αντίθετη ερμηνεία περί μη κατάργησης της εν λόγω εισφοράς. Αν λάβει κανείς υπόψη του το σύνολο των βαρών[1] με τα οποία έχουν επιφορτισθεί πλέον οι δικηγόροι (ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου, αυξημένα παράβολα, χαρτόσημα και ένσημα), αλλά και τη στήριξη του ασφαλιστικού τους συστήματος με άλλα μέσα (καθιέρωση υποχρεωτικών γραμματίων προείσπραξης για κάθε διαδικαστικό στάδιο της δίκης με τις συνακόλουθες κρατήσεις, αναμόρφωση καθεστώτος χρηματοδότησης διανεμητικών λογαριασμών κλπ), η συνέχιση της ύπαρξης της εν λόγω εισφοράς θα μπορούσε να βρει πλέον Συνταγματικά και λοιπά υπερνομοθετικά εμπόδια, ως καθιστούσα δυσανάλογα (αν όχι μη προσπελάσιμα) εμπόδια στην επαγγελματική ελευθερία των δικηγόρων και όχι μόνο.

Επιπρόσθετα, η παρούσα κατατίθεται χωρίς να καταβάλλεται και το από το προηγούμενο καθεστώς του Ν.Δ 3026/1954 γραμμάτιο καταβολής που συγκεκριμένα προβλεπόταν από το κατηργημένο πλέον άρθρο 35 παρ. 1: «Ο αιτών την προαγωγήν Δικηγόρος δέον να ή μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Δικαστηρίου, παρ’ ω αιτείται την προαγωγήν, εν δε τη προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου τούτου εγγράφω αιτήσει δέον να συνυποβάλη γραμμάτιον καταβολής εις το Ταμείον του Συλλόγου δικαιωμάτων καθοριζομένων υπό του Δ.Συμβουλίου του άνω Συλλόγου και άπαντα τα επιστηρίζοντα ταύτην επίσημα έγγραφα ως και τα αποδεικνύοντα την κατά το άρθρ.35 ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος.».

Όπως καθίσταται φανερό, με την  ως άνω διάταξη του άρθρου 166 του Ν.4194/2013, η διάταξη του αμέσως προαναφερθέντος άρθρου 35 Ν.Δ 3026/1954 έχει καταργηθεί, και μάλιστα ρητά (από την παράγραφο 2 του άρθρου 166), και απολείπεται πλέον η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων να καθορίζουν το οποιοδήποτε ποσό για το σκοπό αυτό.

Για τους λόγους αυτούς

αιτούμαι όπως εξετασθεί και γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου περί προαγωγής μου σε παρ’ Εφέταις δικηγόρο, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, χωρίς καταβολή της κατηργημένης εισφοράς προς το ΤΑΝ και χωρίς καταβολή γραμματίου καταβολής προς το ταμείο του ΔΣ….

Αθήνα, ……………………… 2015

Με τιμή

————————————————

[1]              κάτι που ενώ μέχρι πρότινος η νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων αρνείτο να κάνει, ωστόσο μετεστράφη, και πλέον δεν εξετάζει κάθε φορολογικό βάρος αυτοτελώς μόνον, αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που επιβάλλονται, βλ. πχ την ΟλΑΠ 293 / 2014 [διαθέσιμη διαδικτυακά στον Ιστότοπο του ΑΠ]: “Όμως, οπό μόνα τα προεκτεθέντα τρία στοιχείο (εμβαδόν, παλαιότης, τιμή ζώνης) του ακινήτου, βάσει των οποίων, κατά την παρ.8, γίνεται η βεβαίωση του φόρου με τις ανωτέρω μηχανογραφικές καταστάσεις, ασυνδέτως προς άλλα κριτήρια αντικειμενικά (προσδιοριστικά της αξίας ή/και της αποδόσεως των ακινήτων) και κυρίως, υποκειμενικά (εισοδηματικά, περιουσίας, προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως), δεν αποδεικνύεται, ουδέ καν τεκμαίρεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η ύπαρξη φοροδοτικής ικανότητας του κυρίου ή επικαρπωτού του ακινήτου και η έκταση της ικανότητας αυτής, η μη λήψη δε υπ’ όψιν της φοροδοτικής ικανότητας των βαρυνομένων με τον επίμαχο φόρο προσώπων για την επιβολή αυτού συνιστά παραβίαση των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων, εν όψει μάλιστα και της, κατά τον χρόνο θεσπίσεως αυτού, ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (συνεχούς μειώσεως μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικώτερα κατωτέρω).”

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΤΣΑΥ (ΔΣ ΕΤΑΑ) στις 14.03.2014

Η σημερινή «έκτακτη» συνεδρίαση του ΕΤΑΑ δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, δεδομένου ότι παρίσταντο μόνο 3 μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Οι υπόλοιποι, έχοντας προφανώς αγανακτίσει από τη συμπεριφορά του Προέδρου του ΕΤΑΑ, δεν εμφανίστηκαν, ούτε στο κρήριο, ούτε στα περίχωρα.

Σημαντικά είναι τα έγγραφα που έλαβε ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ την 12.03.2014, δηλαδή μία μέρα μετά την προηγούμενη συνεδρίαση οπότε και δεν ελήφθη απόφαση, παρότι υπήρχε διάχυτη βεβαιότητα ότι θα αποφάσιζαν επί 4 βασικών θεμάτων, όπως αναρτήσαμε στις 11.03.2014, δηλαδή βάσει μιας εισήγησης «ουρανοκατέβατης» του Προέδρου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθ’ ό χρόνο βρισκόμασταν στην αίθουσα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ΟΥΔΕΝ κώλυμα νομικό ή άλλο διατυπώθηκε, από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, αναφορικά με την εισήγηση που μας είχε θέσει σε γνώση όλων μας ο Πρόεδρος. Αντίθετα, πληροφορηθήκαμε σήμερα πως, μόλις φύγαμε, η Κυβερνητική Επίτροπος … «πάγωσε» τη λήψη απόφασης, επικαλούμενη αντιρρήσεις νομιμότητας.  Ενώ δηλαδή στις 12.03.2014 όλα έδειχναν ότι οδηγούμαστε στη μερική επίλυση του προβλήματος, εντούτοις, λίγη ώρα μετά τις διαβεβαιώσεις για την λήψη μιας συμβιβαστικής λύσης, το όλο ζήτημα πάγωσε.

Θα επανερχόμαστε, αγαπητό ΔΣ του ΕΤΑΑ, και στις επόμενες συνεδριάσεις σας, οπότεδήποτε τις ορίσετε, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Η πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής έγγραφα για να τα θαυμάσετε. Ειδικά εκείνο το χρονοδιάγραμμα στα αγγλικά είναι νομίζω σημαδιακό της θέσης του ΕΤΑΑ και του Υπουργού απέναντι στους δανειστές μας.

 

πρόσκληση ΔΣ

συνημμένα έγγραφα στην πρόσκληση του ΔΣ για το ΚΕΑΟ

συνημμένα έγγραφα στην πρόσκληση του ΔΣ για το ΚΕΑΟ

το αγγλικό κειμενάκι20140314_12413320140314_12413720140314_12414220140314_124815πρόσκληση ΔΣ

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΤΣΑΥ (ΔΣ ΕΤΑΑ) στις 11.03.2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ προέβη σε μία κίνηση εκπλήξεως. Φέρνει ενώπιον του ΔΣ έγγραφο – πρόταση – εισήγηση για να αποφασίσει να σταλεί ως πρόταση στον Υπουργό. Ανεξαρτήτως της νομιμότητας εισήγησης νέων θεμάτων, εκτός εισηγήσεως όταν δεν παρίστανται όλα τα μέλη, οι προτάσεις του είναι οι κάτωθι:

1. Θέτει ως αναγκαία τη διατήρηση στο ασφαλιστικό καθεστώς προ του 2011, δηλαδή εισηγείται την αναστολή της ένταξης σε κατηγορίες, τουλάχιστον για 3ετία. Αναφέρει ότι αυτή είναι η πρότασή του από τον Νοέμβριο του 2013.

Σημ. Στα ταμεία μας μεταγενέστερα επιβλήθηκαν οι προσαυξημένες εισφορές, ενώ στο ΤΣΜΕΔΕ, αντίθετα, δεν επιβλήθηκαν αλλά ανεστάλησαν με απόφαση του ΕΤΑΑ.

2. Για το ΚΕΑΟ, εισηγείται πως θα πρέπει να ανασταλεί για ποσά κάτω από 30.000 για τα φυσικά πρόσωπα (εννοεί δλδ άμεσα ασφαλισμένους, που καλύπτουν εξ ιδίων τις εισφορές τους). Αντίθετα για τους εργοδότες δεν θα υπάρξει αναστολή, οπότε θα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΕΑΟ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νόμο, ήτοι θα αποστέλλονται για οφειλές άνω των 5000€

Σημ. θεωρεί όμως αυτονόητο ότι ο εργοδότης έχει χρήματα να πληρώσει, εν μέσω οικονομικής κρίσης.

3. Τέθηκε το θέμα της θεώρησης βιβλιαρίων, για αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν τις ετήσιες εισφορές, έχοντας μειωμένο εισόδημα και έχοντας σοβαρές ασθένειες.

Σημ. Επισημάνθηκε έντονα από μέλος του ΔΣ πως το θα πρέπει να απαλειφθεί η διατύπωση περί σοβαρής ασθένειας, καθώς εάν κάποιος έχει σοβαρή ασθένεια μπορεί να έχει κάλυψη μέσω επιτροπών, ενώ θα πρέπει να είναι καλυμμένος υγειονομικά και αυτός που δε φέρει σοβαρή ασθένεια.

4. Επίσης εισηγήθηκε να μην είναι αναγκαία η πληρωμή του συνόλου των ετήσιων εισφορών για την ασφαλιστική κάλυψη, προς συνάρτηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, για τους οποίους αρκούν πολύ λίγα ημερομίσθια για την χορήγηση ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

5. Τέλος, αναφέρθηκε ως προς το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προτείνοντας πως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του ανέργου. Με το σημερινό καθεστώς θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και καλύψει τις ασφαλιστικές του εισφορές πλήρως, κάτι το οποίο διαπιστώνει ως ανέφικτο, αφού είναι άνεργος. Συνεπώς, καταλήγει, θα πρέπει να υπάρξει αποδέσμευση της ασφάλισης από την ιδιότητα και θα πρέπει να ασφαλίζεται η εργασία, οπότε θα είναι καθορισμένη η ιδιότητα του ανέργου. Κι αν διατηρηθεί όμως η ασφάλιση της ιδιότητας, προτείνει πως θα μπορούσε να θεσπιστεί ότι δύναται να διακόψει την ασφάλιση, διατηρώντας την ιδιότητα και ασκώντας επάγγελμα. Η διακοπή θα μπορούσε να διατηρηθεί για 5 χρόνια και για 2 φορές (5 Χ 2 = 10 χρόνια) σε όλην την επαγγελματική δραστηριότητα με ισόχρονη παράταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (σημειώνοντας ότι θα απαιτηθούν 40 χρόνια πραγματικής απασχόλησης).

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΕΤΑΑ στις 06.03.2014

Σήμερα κατά τη συνεδρίαση στο ΕΤΑΑ, δεν ελήφθη απόφαση καθώς αποχώρησε ένα μέλος οπότε και πάλι δεν υπήρξε η απαιτούμενη πλειοψηφία. Πέραν αυτών, ο Πρόεδρος Σελλιανάκης έκανε τις εξής ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.

Καταρχήν προκύπτει από το αναρτημένο έγγραφο (κλικ εδώ) ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος πρότεινε να ανέβει το όριο του ποσού στα 30.000€, τουλάχιστον προσωρινά. Δηλαδή πρότεινε να υπαχθούν στο ΚΕΑΟ όσοι οφείλουν πάνω από 30.000€, ήτοι, κατά την συλλογιστική του, αυτοί που οφείλουν από 5 χρόνια και πάνω εισφορές. Αντίθετα, για τους εργοδότες ασφαλισμένων, θα ισχύει το όριο των 5.000€.

 Επίσης ο Πρόεδρος, ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση (ιδ. ανωτέρω σύνδεσμο) ΔΕΝ αφορά το ΤΑΝ και τους άλλους φορείς υπό το ΕΤΑΑ αλλά μόνο το ΤΣΜΕΔΕ, καθώς εκείνο εισηγήθηκε να μην σταλούν τα στοιχεία των μελών του στο ΕΤΑΑ, με τους μηχανικούς που επανειλημμένα μεταβαίνουν στις συνεδριάσεις του ΕΤΑΑ. Το πρόβλημα που τίθεται αφορά στο σκεπτικό και αποφασιστικό κομμάτι της απόφασης. Δηλαδή, στο σκεπτικό αναφέρεται έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και η επιθυμία των παρόντων μηχανικών να μην σταλούν από το ΤΣΜΕΔΕ στοιχεία στο ΚΕΑΟ. Κατά τον Πρόεδρο, επ’ αυτού αποφάσισε το ΕΤΑΑ, οπότε αφορά η αναστολή των στοιχείων στο ΚΕΑΟ μόνο τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.

Το αστείο, στα όρια δηλαδή του γελοίου, τα λοιπά μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ διαφωνούσαν με την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, αναφέροντας μάλιστα ότι υπήρξε και μία επιστολή γενική που είχαν διαβάσει από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που όμως δεν απευθυνόταν στο αρμόδιο ΕΤΑΑ αλλά στην πολιτεία γενικά και τον Υπουργό. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (σύνδεσμος).

Εκτυπώστε την γιατί ανεβοκατεβαίνει για κάποιον …. μυστήριο λόγο την τελευταία εβδομάδα!!!!
(καλού-κακού εμείς κάναμε σώσαμε ένα αρχείο .pdf εδώ)

 Εν συνεχεία εν μέσω έντασης, η συνέλευση διαλύθηκε οπότε μας έμεινε το ερώτημα, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΙ ΚΑΝΕΙ ;;;

 Μαθαίνουμε από τους μηχανικούς (για άλλη μία φορά) ότι φέρεται πως έχει υπάρξει έγγραφη απάντηση από το Ταμείο Νομικών, την οποία όμως ο Πρόεδρος δεν μας έδωσε, οπότε και αρμοδίως θα την αναζητήσουμε από το Ταμείο Νομικών.

Τέλος, το πιθανότερο θα συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΝ την Τρίτη 11.03.2014, οπότε και το συντομότερο θα σας ενημερώσουμε.

ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!

Συγκέντρωση στο ΕΤΑΑ Μάρνη 22, ώρα 14.30 στις 06.03.2014

θέτουμε επιχειρήματα, κατά τη συνεδρίαση του ΕΤΑΑ την Πέμπτη, για την αναστολή αποστολής των στοιχείων οφειλετών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ μέχρις, τουλάχιστον, όταν προωθηθούν συλλογικά ευμενέστερες λύσεις και τεθούν προϋποθέσεις, που θα λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Σήμερα το μόνο κριτήριο που τίθεται είναι η οφειλή να ξεπερνάει τα 5.000€, χωρίς να τίθενται λοιπά οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα κριτήρια. Προωθούμε την τροποποίηση του νόμου ώστε να αυξηθεί το κατώτατο ποσό για την αποστολή των στοιχείων στο ΚΕΑΟ, τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ισχύοντος.

Παράληλα πιέζουμε για την αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΝ. Ακολούθως προωθούμε την άποψή μας ότι θα πρέπει οι εισφορές να υπολογιστούν επί δίκαιης βάσης, η οποία θα πρέπει να συναρτάται και προς το εισόδημα αλλά και ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των εν γένει δημοσίων βαρών.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΟΥΓΙΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΜΕ ΠΛΑΚΑΤ ΚΑΙ ΠΑΝΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, γι’ αυτό παράκληση: 

ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ !!!!!!!!

Σύνδεσμος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ, διαβίβαση στοιχείων στο ΚΕΑΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Μιας που οι μηχανικοί μας δείχνουν το δρόμο, πρέπει να κλείσουμε το πάρτυ και τις χαρές μας και να δούμε τις εξελίξεις. Συνοψίζοντας από το σχετικό blog σας αναφέρω ότι οι εξελίξεις τρέχουν.

Συνημμένα στον κατωτέρω σύνδεσμο (1) θα βρείτε το έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Ασφάλισης κλπ με το οποίο στις 19/2 καλεί το ΕΤΑΑ ώστε ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΚΕΑΟ, υλοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Το ΕΤΑΑ και ο Πρόεδρος του, μία μόλις ημέρα μετά (20/2, απίστευτη ευκινησία για δημόσια υπηρεσία) προωθεί τις απειλές του κου Βρούτση, προς τα αντίστοιχα Ταμεία και τις Διευθύνσεις Εισφορών τους. 

Τα έγγραφα αυτά απευθύνονται και προς τα ταμεία των Δικηγόρων. Σημειώνεται δε ότι οι οφειλές προς είσπραξη αφορούν σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες, αφού το μη σφράγισμα των βιβλιαρίων, αυτομάτως σημαίνει τη μη ασφαλιστική κάλυψη. 

Παρατίθεται κατωτέρω ο σύνδεσμος των μηχανικών με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τη Δευτέρα και Πέμπτη. 

1. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83/

2. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-2402-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-930-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/

3. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7-2702-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-23/